Konferencje naukowe

2017

 • 17. Mezinárodní konference „Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017”, Pec pod Sněžkou, 17.-19.5.2017., Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova, Praha, Česká asociace geomorfologů.
  Poster: A. Wi¶niewski, A. Traczyk – The age of the slope deposits at the vicinity of Mt. Gromnik (Sudetic Foreland, SW Poland) considering the geoarchaeological studies.
 • XX ¦l±skie Sympozjum Archeologiczne/20th Silesian Archaeological Symposium Wrocław, 24-27.05.2017.
  Referat: Andrzej Wi¶niewski, Ewa Lisowska, Andrzej Traczyk, Marcin Chłoń – Pierwsze schroniska skalne z materiałami z epoki kamienia na terenie Dolnego ¦l±ska.
 • XI Zjazd Geomorfologów Polskich „Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeĽby” 13-15.09.2017, Warszawa, SGP, WGSR UW,
  Postery:
  F. Duszyński, A. Traczyk – Nowe spojrzenie na genezę piaskowcowych pokryw blokowych Zaworów w Sudetach ¦rodkowych
  A. Traczyk, K. Jancewicz, F. Duszyński – Geo¶rodowiskowe uwarunkowania współczesnych ruchów masowych w dolinie Nysy Kłodzkiej koło Barda (Sudety)

2016

 • XI. International Conference on Permafrost, 20–24 June 2016, Potsdam, Germany, International Permafrost Association, Alfred Wegener Institute – Helmholtz Centre for Polar and Marine Research,
  poster: Depth of seasonally frozen ground in the Karkonosze Mts (Sudetes, SW Poland) in the light of GIS modeling of topoclimate and geomorphic conditions (z K. Migał±)
 • 9th International Conference „Geocological Problems of the Krkonoše/Karkonosze Mountains. Past, Present and Future of Transboundary Cooperation in Research and Management”, 12-14 October 2016, Szklarska Poręba,
  postery: Tors of the Karkonosze Mts in the light of geomorphometric analysis
  Depth of seasonally frozen ground in the Karkonosze Mts (Sudetes, SW Poland) in the light of GIS modeling of topoclimate and geomorphic conditions (z K. Migał±)
  Does relict permafrost occur in the Karkonosze Mts? (z M. Kasprzakiem, K. Migał± i K. Krakowskim)

2015

 • 15th Annual ČAG Conference: „Role of fieldwork in geomorphology”, March 10-13, 2015 Pilsen, Czech Republic, Česká asociace geomorfologů, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Centrum biologie, geověd a envigogiky.
  Poster: Periglacial colluvial blocky deposits from Kamienna River valley, Karkonosze Mts. (SW Poland): New techniques and conventional approach.
 • XXIV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego: „Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmieniaj±cego się klimatu”, Szklarska Poręba, 15-17 kwietnia 2015 r., Organizator Karkonoski Park Narodowy.
  Referat: Grubofrakcyjne pokrywy stokowe – unikatowy geosystem Karkonoszy.
 • 21. Kvartér, 27. listopad 2015, Ústav geol věd Přirodovědecké fakulty MU, Brno.
  Referat: The first geoarchaeological data on the occupation of rock shelters in Lower Silesia (SW Poland). (z A. Wi¶nieskim i in.)

2014

 • X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, referat: Plejstoceńska rzeźba stoków masywu Ślęży (Przedgórze Sudeckie) - reinterpretacja na podstawie danych LiDAR oraz pomiarów elektrooporowych (ERT) (z: M. Kasprzak), poster: Morfologiczne uwarunkowania reżimu termicznego i cykli mrozowych w karach polodowcowych i pokrywach blokowych Karkonoszy (z: M. Kasprzak, K. Migała).
 • Kukla LOESSFEST '14 - 7th Loess Seminar, 8-9 September, Wroclaw, Poland, poster: Henryków 15: geoarchaeology of the Early Gravettian site in loess, a case from Lower Silesia (SW Poland) (z: A. Wiśniewski, T. Płonka, Z. Jary i in.).
 • EUCOP4 – 4th European Conference on Permafrost, 18-21 June 2014 - Évora, Portugal, poster: Geomorphic controls on thermal regime and frost cycles in glacial cirques and block fields of the Karkonosze Mountains, SW Poland (z: M. Kasprzak, K. Migała).
 • Stav geomorfologikých výzkumů v roce 2014, 23-25 IV 2014, Teplice, Czech Rep. poster: Block fields of the Eastern Sudetes: a geomorphometric approach

2013

 • International Scientific Conference "Mountain Protected Areas in a Changing World", Špindlerův Mlýn, 21-34 May 2013, Referat (współautor Z. Engel): Chronology of the Quaternary glaciations in the Krkonoše Mts., postery: (1) Morphostructural conditions determining the evolution of the Izera river valley (z: M. Kasprzak, P. Tábořík), (2) Digital geomorphological map of the Polish Karkonosze Mountains (z: M. Kasprzak)
 • State of geomorphological research in the year 2013, Česká Asociace Geomorfologů, 24-26 kwietnia 2013, Mikulov (Czechy), referat: How high-resolution DEM based on airborne LiDAR helped to reinterpret landforms – examples from the Sudetes (z: P. Migoń i M. Kasprzak), poster: (1)Selected features of geomorphology of the Karkonosze Mts based on the analysis of the high-resolution geospatial data, (2)Integration of LiDAR data and electrical resistivity tomography – example from Izerskie Mts. (z: P. Tábořík, M. Kasprzak).
 • The Arctic Science Summit Week 2013, The Arctic Hub Regional and Global Perspectives, Committee on Polar Research, Polish Academy of Sciences, Polish Polar Consortium, Kraków, 16-19 kwietnia 2013, poster: Digital geomorphological map in modeling of environmental processes in Arctic (z: M. Kasprzak, Kacper Jancewicz, Krzysztof Migała).
 • III Warsztaty GIS INSPIRE 1.02.2013, Szklarska Poręba, referat: Mapa geomorfologiczna i charakterystyka geomorfometryczna Karkonoszy

2012

 • 21st Carographic School, Main problems of contemporary cartography 2012, „Satelite technologies in GIS and cartography”, 28-30 March 2012, Wrocław), poster: Geomorphometry and relief evolution of Wrocław area examined by LiDAR, ERT and archeological sites (SW Poland) (z: M. Kasprzak)
 • II Warsztaty INSPIRE, 2-3.04.2012 Vrchlabi w ramach projektu „Karkonosze w INSPIRE – wspólny GIS w ochronie przyrody” (CZ.3.22/1.2.00/09.01541), referat: Geomorfologia – postępy harmonizacji

2011

 • International Workshop, 6th Loess Seminar, Closing the Gap North Carpathian loess traverse in the Eurasian loess Belt, 16-17 May 2011, Wrocław, poster: Upper Palaeolithic ephemeral settlement to the North of the Bohemian Massif: Henryków 15 archaeological site (Wiśniewski, A., Płonka, T., Lisá, L., Jary, Z., Traczyk, A.)
 • IX Zjazd Geomorfologów Polskich „Georóżnorodność rzeźby Polski”, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM, 20-22.09.2011, Poznań, referaty: (1) Ewolucja sieci dolinnej Pogórza Izerskiego w świetle analizy geomorfometrycznej, (2) Geomorfometryczne uwarunkowania rozwoju ruchów masowych w środkowej części Gór Kamiennych (Sudety) (z: M. Kasprzak)

2010

 •  III Konferencja Naukowa "Gleby górskie. Geneza, wła¶ciwo¶ci, zagrożenia", Wrocław - Karpacz, 6-9 wrze¶nia 2010, org.: Instytut Nauk o Glebie i Ochrony ¦rodowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, Karkonoski Park Narodowy,
  poster: Zapis dynamiki stoku w profilach glebowych masywu ¦więtej Góry (Góry Kamienne), (wspólnie z A. Kacprzakiem i J. Opyrchał).
 • Warsztaty Geograficzne "GIS - Woda w ¶rodowisku", Poznań, 7-11 czerwca 2010, ogr.:Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Analiz Geoinformacyjnych Instytutu Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, ESRI Polska - GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o. - tpi TOPCON,
  referat: Modelowanie procesów stokowych - spełzywania i spłukiwania (pdf - ok. 9.5 Mb)
 • Mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2010, Branná, 11.-13.5.2010,
  referat: Quaternary drainage network evolution of the Izerskie Mts. Forefield (Western Sudetes) in the light of the geomoprhometric analysis.
 • XIX Szkoła Kartograficzna "Główne problemy współczesnej kartografii 2010 - Numeryczne modele terenu w kartografii", Zieleniec 21-23.04.2010
  referat: Zastosowanie metod geomorfometrycznych w klasyfikacji rzeĽby na przykładzie Karkonoszy.

2009

2008

 • V Seminarium "Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych", Poznań 20-21.11.2008 - referat: Problemy klasyfikacji grubo frakcyjnych pokryw stokowych.
 • VIII Zjazd Geomorfologów Polskich, (9)10-13.09.2008, Słupsk - 2 postery
 • Antropopresja w górach i na przedpolu. Zapis zmian w formach terenu i osadach - Głuchołazy, 24-27.06.2008 - poster
 • Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008 - mezinárodní konference 3.06.-5.06.2008, Ṧlapanice k Brna - poster
 • XXXII Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Wrocław, 23 - 24 maja 2008 - 2 postery
  poster1 (pdf), poster2 (pdf)