obrazek O mnie: CV Kontakt

Zainteresowania

Zawodowe:

 • Geomorfologia peryglacjalna
 • (formy i utwory stokowe w Sudetach/Przedgórzu Sudeckim i na Spitsbergenie)
 • Geomorfologia glacjalna
 • (plejstoceńskie i holoceńskie zlodowacenia Spitsbergenu, Średniogórza Europejskiego)
 • Współczesne procesy geomorfologiczne w Sudetach
 • Ewolucja dolin rzecznych w okresie plejstocen/holocen na obszarze Dolnego Śląska
 • Zastosowania GIS w geomorofologii

Pozawodowe:

 • Sudety
 • Turystyka górska
 • Krajoznawstwo
 • Środowiska górskie, polarne
 • Grafika

Blog:

Od 2006 prowadzę blog (blox.pl) : Wrocławskie Zapiski Przyrodnicze.
Na stronach tego blogu dokumentuję ciekawe/wyjątkowe zjawiska przyrodnicze, które miały miejsce we Wrocławiu i jego bliższych oraz dalszych okolicach.
Mój blog dostępny jest pod adresem: http://wroclat.blox.pl/